MP UNIREA: cerere de chemare în judecată a Guvernului RM

Mișcarea politică UNIREA

 07 februarie 2020

Judecătoria Chișinău

CERERE

DE CHEMARE IN JUDECATĂ

Prin prezenta cerere de chemare în judecată ne adresăm instanței cu solicitarea de anulare a Hotărârii Guvernului (în continuare Hotărâre) Republicii Moldova (RM), din 5 februarie 2020 https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/proiect12.pdf , cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor consacrate celei de-a 75-a aniversari a Zilei Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru independentă Patriei, întrucât contravine Constituției RM, Declarației de Independentă, Codul serviciilor media audiovizuale, etc.

În fapt, Hotărârea de Guvern este o reminiscență sovietică și un copy-paste (o copie) a hotărârilor similare adoptate de guvernele sovietice din perioada RSSM și a URSS.

Tot ceea ce vedem în conținutul Hotărârii și în Anexa 1 (Comisia nominală) și Anexa 2 (Planul național) ale acesteia, sunt teze și acțiuni copiate din documentele sovietice menționate mai sus.

Guvernul trebuie să cunoască faptul că pe 27 august 1991 a fost adoptata Declarația de Independență a RM, în conformitate cu care Basarabia, Bucovina si Ținutul Herța au fost ocupate, prin forță, la 28 iunie 1940 de către URSS.

Ocupația sovietică din 1940 a continuat și după anii 1944-1945, prin faptul că armata sovietica nu a părăsit acest teritoriu, iar Basarabia a fost înglobată, din nou, cu forța, în componența URSS. 

Mai mult decât atât, Federația Rusă, care este succesoarea de drept a URSS, ocupă și în prezent o parte a teritoriului suveran al RM, regiunea transnistreana, refuzând să evacueze trupele, armamentul și munițiile sale.

Menționam că Rusia și-a asumat prin semnarea în 1999, la summit-ul OSCE de la Istanbul, angajamentul de a-şi retrage, până în 2001, întregul arsenal de arme şi muniții din RM, lucru care nu a avut loc. Ocupația ilegala a regiunii transnistrene e confirmată și prin Rezoluția ONU din 22 iunie 2018.

Or, conform Hotărârii Curții Constituționale a RM din 5 decembrie 2013, link: http://constcourt.md/libview.php?l=ro&id=512&idc=7, Declarația de Independență a RM face parte din blocul de constituționalitate, face corp comun cu Constituția RM, ceea obligă automat toate autoritățile statului să adopte acte normative conforme cu Constituția, cu Declarația de Independență, cu Legile și Hotărârile Parlamentului.

De asemenea, menționăm, că pe data de 29 iulie 1994, a fost adoptata Constituția RM, care prevede la art. 11, alin. 2), că Republica Moldova este un stat neutru și nu admite pe teritoriul sau dislocarea de trupe militare ale altor state. 

În același timp, la punctele 3 si 4 din Anexa 2 din HG adoptată pe data de 5 februarie, este prevăzută deplasarea veteranilor și a militarilor RM la Moscova, Federația Rusa. Or, deplasarea militarilor RM, pentru participarea la evenimente festive, în tara care ocupă în mod ilegal o parte a teritoriului RM, reprezintă o violare a Constituției RM, a principiului suveranității prevăzut la art. 2 din Constituție și este o forma de uzurpare a puterii de stat.

În plus, în nota informativă a Hotărârii, semnată de ministrul Apărării Victor Gaiciuc, este prevăzut la punctul 3, ca proiectul Hotărârii nu contravine legislației Uniunii Europene. 

Or, pe data de 19 septembrie 2019, Parlamentul European a adoptat Rezoluția nr. P9_TA(2019)0021, cu privire la: “Importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei”, link: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_RO.pdf

In Rezoluție este menționat expres: 

“Întrucât, cu 80 de ani în urmă, la 23 august 1939, Uniunea Sovietică comunistă și Germania nazistă au semnat un tratat de neagresiune, cunoscut sub numele de Pactul Ribbentrop-Molotov, și protocoalele sale secrete, care au împărțit Europa și teritoriile statelor independente între cele două regimuri totalitare și le-au regrupat în sfere de interes, deschizând astfel calea către izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial;

Întrucât, ca o consecință directă a Pactului Ribbentrop-Molotov, urmat de Tratatul de prietenie și frontieră germano-sovietic din 28 septembrie 1939, Republica Polonă a fost invadată mai întâi de Hitler și două săptămâni mai târziu de Stalin, care a înlăturat independența acestei țări, ceea ce a reprezentat o tragedie fără precedent pentru poporul polonez – Uniunea Sovietică comunistă a început un război agresiv împotriva Finlandei la 30 noiembrie 1939, iar în iunie 1940 a ocupat și a anexat părți din România – teritorii care nu au fost niciodată returnate – și a anexat republicile independente Lituania, Letonia și Estonia”…

Prin urmare, abordarea Federației Ruse cu privire la „Marele Război pentru Apărarea Patriei”, regăsita în sintagma din Hotărârea Guvernului sub forma “pentru Independența Patriei”, este, pe de o parte, o încercare de a masca și ascunde faptul ca URSS și Germania nazista împreună au declanșat cel de-al Doilea Război Mondial, dezmembrând Polonia la 1 septembrie 1939 și, respectiv 17 septembrie, și o negare a ocupării Țarilor Baltice, a Basarabiei, Bucovinei si Ținutului Herta, pe de alta parte.

Prin urmare Hotărârea Guvernului din 5 februarie 2020 contravine legislației europene și anume Rezoluției Parlamentului European din 19 septembrie, sus – menționate, precum și celorlalte acte normative europene enumerate în Rezoluție.

In egală măsură, Hotărârea Guvernului contravine Hotărârii Parlamentului nr. 191 din 12 iulie 2018, privind aprecierea istorică şi politico-juridică a regimului 
comunist totalitar din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, link: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344634 si http://parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=e9c3cbf7-1207-45e1-8fdc-2f776215c2e2 , întrucât acest Raportul, de care s-a luat act în Hotărârea Parlamentului explică, argumentează și demonstrează, alături de Rezoluții Europene și alte documente internaționale, că ocupația sovietica a avut drept consecințe, comiterea de crime împotriva umanității de către ocupanți, aici, pe teritoriul RM, ceea ce face absurda si ilegala glorificarea lor, din nou, așa cum se făcea până în 1989.

Este crasă și total ilegală includerea în componența nominală a grupului de lucru a doamnei Olga Bordeaianu, președinta IPNA Compania „Teleradio Moldova”, ori instituția publică nu este subordinată Guvernului, are politică editorială proprie și nu pot avea loc ingerințe în grila de emisie și trasate de către guvern linii ideatice pentru difuzorul public.

De asemenea, în Planul National din Anexa nr. 2 a Hotărârii, la punctele 30, 31, 32, 33, 34 este prevăzut ca IPNA “Teleradio-Moldova”, posturile Moldova 1 si Radio Moldova este responsabila si ii sunt fixate termene pentru următoarele:

Punctul nr. 30

Organizarea emisiunilor la radio şi TV dedicate celei de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei, cu genericul „Eroism şi creativitate – moştenire şi contemporaneitate”

Instituţia publică naţională a audiovizualului „Compania „Teleradio- Moldova”;

alte instituţii mass- media

Termen: Aprilie – august 2020

Punctul nr 31.

Difuzarea reportajelor şi emisiunilor dedicate Zilei Victoriei şi a comemorării celor căzuţi pentru independenţa Patriei. Difuzarea documentarelor consacrate veteranilor de război şi compatrioţilor căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial. Organizarea unor dezbateri radiofonice şi televizate „Europa după cel de-al Doilea Război Mondial”

Instituţia publică naţională a audiovizualului „Compania „Teleradio- Moldova”;

TV „Moldova 1” şi „Moldova 2”; Radio Moldova

Termen: Mai 2020

Punctul nr. 32

Reflectarea în direct a evenimentelor organizate la Complexul memorial „Eternitate”, dedicate Zilei Victoriei şi a comemorării celor căzuţi pentru independenţa Patriei. Realizarea unei ediţii speciale cu relatări live şi cu invitaţi în studio

Instituţia publică naţională a audiovizualului „Compania „Teleradio- Moldova”;

TV „Moldova 1”; Radio Moldova

Termen: 9 mai 2020

Punctul nr. 33.

Difuzarea în cadrul emisiunilor radiofonice şi televizate „Scutul Patriei” şi „La datorie”, precum şi publicarea în revista „Oastea Moldovei” a materialelor consacrate faptelor eroice ale concetăţenilor în cel de-al Doilea Război Mondial

Instituţia publică naţională a audiovizualului „Compania „Teleradio- Moldova”; Ministerul Apărării

Termen: Pe parcursul anului

Punctul nr. 34

Reflectarea evenimentelor organizate în raioanele Republicii Moldova în programele informative din ajunul şi în Ziua Victoriei şi a comemorării celor căzuţi pentru independența Patriei

Instituţia publică naţională a audiovizualului „Compania Teleradio- Moldova”;

TV „Moldova 1” şi „Moldova 2”

Termen: 1–9 mai 2020

Aceste “sarcini” puse IPNA “Teleradio-Moldova” încalcă flagrant regulile elementare ale libertății presei și contravin cel puțin art. 7 si art. 8 din Legea nr. 174, Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, din 8 noiembrie 2018: 

“PRINCIPIILE COMUNICĂRII AUDIOVIZUALE

Articolul 7. Libertatea de exprimare

(1) Statul garantează̆ libertatea de exprimare furnizorilor de servicii media şi distribuitorilor de servicii media.

(2) Furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media sînt obligaţi să respecte dreptul persoanelor la libertatea de exprimare, precum şi dreptul de a primi informaţii.

(3) Furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media pun la dispoziţia publicului servicii media audiovizuale în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale Legii nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare.

(4) Consiliul Audiovizualului acționează̆, din oficiu şi la sesizare, în vederea asigurării libertăţii de exprimare.

(5) Controlul conținutului serviciilor media audiovizuale înainte de difuzarea acestora este interzis.

Articolul 8. Independenţa editorială şi libertatea de creaţie

(1) Furnizorii de servicii media au dreptul să decidă independent şi liber asupra conţinutului serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu legislaţia privind serviciile media audiovizuale şi condiţiile licenţei de emisie.

(2) Cenzura de orice tip asupra serviciilor media audiovizuale este interzisă.

(3) Este interzisă imixtiunea de orice tip în conţinutul, forma sau în modalităţile de creare şi prezentare a programelor audiovizuale şi a altor elemente ale serviciilor media audiovizuale din partea oricăror persoane sau autorităţi publice.”

Astfel, având in vedere cele menționate mai sus, este evident faptul că Hotărârea Guvernului și Planul National din Anexa nr. 2,  reprezinta o imixtiune fragranta in activitatea IPNA “Teleradio-Moldova”, in contradictie cu articolele din Lege, mentionate mai sus.

Este evident faptul ca implicarea intregului Guvern in actiunile din “Planul National”, precum si a tuturor celorlalte entitati, este de fapt o forma de propaganda politica si electorala in serviciul lui Igor Dodon, a PSRM si a Federatiei Ruse, propaganda careia este astfel extinsa si se vrea a fi difuzata si pe teritoriul RM


Cerem:

  1. Constatarea nulității absolute a Hotărârii Guvernului din 5 februarie 2020, ca fiind nulă și neavenită, care nu poate avea efecte juridice în Republica Moldova;
  2. Obligarea Guvernului să abroge Hotărârea din 5 februarie 2020.

Anexe: 

  1. Hotărârea Guvernului din 5 februarie 2020
  2. Acord de constituire a Mișcării Politice UNIREA

Semnăturile: 

Vasile Costiuc

Ion Calmîc

Dorin Chirtoacă

Tatiana Potîng

Valeriu Munteanu

Lasă un răspuns